Meistä

Niina

Olen Nii­na Sil­jan­der. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen labo­rant­ti ja olen työs­ken­nel­lyt laa­dun­var­mis­tus- ja tuo­te­ke­hi­tys­la­bo­rant­ti­na 12 vuot­ta. Eri­tyi­ses­ti työs­ken­te­ly mik­ro­bio­lo­gian puo­lel­la on ollut minul­le mie­leis­tä. Kemian opis­ke­lu ja vuo­sien työs­ken­te­ly homei­den ja bak­tee­rien kans­sa on anta­nut hyvän tuen home­koi­ra­työl­le sekä kiin­nos­tuk­sen sisäil­maon­gel­mien ja home- ja kos­teus­vau­rioi­den lisä­opis­ke­luun. Olen myös itse altis­tu­nut työ­pai­kal­la­ni, joten minul­la on myös oma­koh­tais­ta koke­mus­ta aihees­ta. Täl­lä het­kel­lä teen pää­toi­mi­ses­ti koi­ra-avus­tei­sia home­kar­toi­tuk­sia koi­riem­me Nexun ja Bonon kans­sa.

Koirataustani

Pai­men­koi­ra­mix “Täh­ti” – Tule­va home­koi­ra (2018 -)
Sileä­kar­vai­nen ket­tu­ter­rie­ri ”Bono” – Home- ja syö­pä­koi­ra Wolf­heart Strong­bon (2014 -)
Hovawart uros ”Nex” – Home- ja syö­pä­koi­ra BH Kain­hov Nexus (2010 -)
Hovawart uros ”Jeve” – FI TVA HK3 BH Kain­hov Jewel­ry (2002 - 2014)
Hovawart uros ”Daka” – FI TVA HK3 Kain­hov Dacar­di (1995 - 2008)

Koh­ta 20 vuot­ta olen har­ras­ta­nut ja kil­pail­lut koi­rien kans­sa useis­sa eri lajeis­sa. Kak­si ensim­mäis­tä koi­raa­ni Daka ja Jeve ovat Suo­men tot­te­le­vai­suus­va­lioi­ta (FI TVA) ja kisan­neet pal­ve­lus­koi­ra­la­ji­ha­kua (PK) voit­ta­ja­luo­kas­sa kou­lu­tus­tun­nuk­sen saa­nee­na (HK3). Molem­mil­la koi­ril­la on rotu­mes­ta­ruuk­sia sekä usei­ta luok­ka­si­joi­tuk­sia PK-haus­ta ja tokos­ta (tot­te­le­vai­suus­koe) sekä myös yksi SM-hopea toko­jouk­ku­een kans­sa. Jeve ja Nex ovat suo­rit­ta­neet nyky­ään kil­pai­lui­hin vaa­dit­ta­van käyt­täy­ty­mis­ko­keen (BH).)

Koi­ra­har­ras­tuk­se­ni alku­vuo­si­na kou­lu­tin itse­ni kor­til­li­sek­si PK-, toko- ja agi­li­ty­kou­lu­tus- ohjaa­jak­si sekä kave­rin hou­kut­te­le­ma­na hir­vi­koi­ra­tuo­ma­rik­si­kin. Ensim­mäi­sen koi­ra­ni kans­sa kuu­luim­me myös pai­kal­li­seen VaPe­Paan (Vapaa­eh­toi­nen pelas­tus­pal­ve­lu). Olen ollut kou­lut­ta­mas­sa eri laje­ja (PK, toko, agi­li­ty jne.) yhdis­tyk­sien kou­lu­tuk­sis­sa ja lei­reil­lä. Toi­min myös sil­loin täl­löin kor­til­li­se­na kehä­sih­tee­ri­nä näyt­te­lyis­sä ja toko-kisois­sa.

Parin vii­me vuo­den aika­na olen pitä­nyt useam­pia hajue­rot­te­lu­kou­lu­tuk­sia mm. Tuusu­lan ken­nel­ker­hon jäse­nil­le ja Wise Nose -yhdis­tyk­ses­säm­me.

Home- ja syöpäkoira Nex

Kain­hov Nexus on 2010 syn­ty­nyt hovawart uros. Nex on teh­nyt vuo­des­ta 2013 home­koi­ra­työ­tä. Ennen hajue­rot­te­lu­kou­lu­tuk­sen alkua har­ras­tim­me Nexun kans­sa tokoa ja PK-hakua. Tokos­sa olem­me kil­pail­leet 2-luo­kas­sa (AVO). Muut lajit ovat olleet nyt tauol­la, sil­lä hajue­rot­te­lu-, home- ja syö­pä­koi­ra­kou­lu­tus on ollut todel­la inten­sii­vis­tä, ja olen panos­ta­nut kai­ken lap­sen ja per­heen kans­sa vie­te­tyn ajan lisäk­si jää­vän aika­ni sii­hen.

Pidäm­me molem­mat Nexun kans­sa hajue­rot­te­lu- ja etsin­tät­ree­neis­tä. Nex on aina innol­la muka­na, halu­kas etsi­mään ja rat­kai­se­maan ongel­mia. Minun teh­tä­väk­se­ni jää miet­tiä eri­lai­sia ja vaih­te­le­via tree­ne­jä, jois­sa vaa­din Nexul­ta tark­kaa ja rau­hal­lis­ta toi­min­taa.

Home- ja syöpäkoira Bono

Wolf­heart Strong­bon on 2014 syn­ty­nyt sileä­kar­vai­nen ket­tu­ter­rie­ri uros. Etsin itsel­le­ni pien­tä työ­koi­raa, joka mah­tui­si ahtai­siin paik­koi­hin, jota pys­tyi­sin tar­vit­taes­sa nos­ta­maan ja kan­ta­maan esi­mer­kik­si tik­kais­sa. Bono tuli meil­le 10 kuu­kau­den ikäi­se­nä ja sii­tä läh­tien Bonol­le on ope­tet­tu hajue­rot­te­lu­tai­to­ja niin homeel­le kuin syö­vän hajul­le­kin.

Vuo­den 2015 syk­sys­tä läh­tien Bono on ollut muka­na Nexun kans­sa asia­kas­koh­teis­sa home- ja kos­teus­vau­rio­et­sin­nöis­sä ja onkin teh­nyt jo hyvin etsin­tö­jä sekä löy­tö­jä.

Tähti, koulutuksessa oleva homekoira

Täh­ti, kou­lu­tuk­ses­sa ole­va home­koi­ra

Lue lisää homekoirien kouluttamisesta ja hajuerottelusta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous homekoiratutkimukselle!