Homekoirakokemuksia

Home­koi­ra­ko­ke­muk­sia ja asiak­kai­dem­me palau­tet­ta meis­tä

Homekoirakokemuksia ja asiakkaidemme palautetta meistä

Home-etsi­vät on saa­nut asiak­kail­taan pal­jon posi­tii­vis­ta palau­tet­ta ja hyviä koke­muk­sia home­koi­ra­tut­ki­muk­sis­ta sekä eri­tyis­tä kii­tos­ta sel­keis­tä rapor­teis­ta ja kon­kreet­ti­sis­ta jat­ko­toi­men­pi­deoh­jeis­ta. Täs­sä muu­ta­mia vies­te­jä asiak­kail­ta ja ker­to­muk­sia eri­lai­sis­ta tut­ki­mus­koh­teis­tam­me.

Kokemuksia

Vuoden 2020 arvostelut

Esi­merk­ki­teks­tiä

Esi­merk­ki­teks­tiä

Esi­merk­ki­teks­tiä

Vuoden 2019 arvostelut

Esi­merk­ki­teks­tiä

Esi­merk­ki­teks­tiä

Esi­merk­ki­teks­tiä

Vuoden 2018 arvostelut

Lop­pu­vuo­des­ta kak­si asia­kas­ta sai kau­pan­pu­run, toi­nen jopa pel­kän koi­ra­tut­ki­muk­sen avul­la! Alla toi­sen asiak­kaan vies­ti, hei­dän tapauk­ses­sa olim­me isos­sa roo­lis­sa kau­pan­pu­run onnis­tu­mi­ses­sa ilman oikeu­den­käyn­tiä:

Moik­ka!

Home­ta­lon kau­pan­pur­ku teh­tiin eilen!!! Meni jän­näk­si vie­lä vii­me met­reil­lä, mut­ta nyt nimet on pape­reis­sa! Saa­daan aloit­taa uusi vuo­si (puh­taal­ta) homeet­to­mal­ta pöy­däl­tä! Iso kii­tos sinul­le, Nexul­le ja Bonol­le! Voi olla, että oli­sim­me jumis­sa asian kans­sa vie­lä­kin, jos hei­dän epä­re­hel­li­syy­ten­sä ei oli­si sel­vin­nyt. Kii­tos!

Kävit­te jou­lu­kuus­sa tut­ki­mas­sa *****:lla eril­lis­ta­lon, jota olim­me osta­mas­sa. Onnek­si tulit­te, ja onnek­si tajut­tiin vaa­tia kun­non kun­to­tar­kas­tus ennen kaup­po­ja! Mehän siis todel­la vetäy­dyt­tiin löy­dös­ten takia kau­pois­ta pois. Ja kuluit­ta, kuten mei­dän kau­pa­neh­dois­sa oli­kin. Mut­ta suur­kii­tos sinul­le ja koi­ril­le, sekä Aril­le, ei lai­tet­tu raho­jam­me home­ta­loon kiin­ni! Meil­le siis kävi hyvin! 🙂

Paras tapa home­koi­rien työn tason tar­kas­tuk­seen ja laa­dun yllä­pi­tä­mi­seen, on yhteis­työ asiak­kai­den ja sisäil­ma-asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Kun saam­me koi­ra­tut­ki­muk­sen jäl­keen tulok­set raken­nea­vauk­sis­ta, se ker­too koi­rien osaa­mis­ta­sos­ta par­hai­ten.

Kii­tos jäl­leen asiak­kaal­lem­me, sain hänel­tä mei­lin ja RTA:n tut­ki­mus­ra­por­tin, jos­sa oli tut­kit­tu Nexun ja Bonon ilmai­su­koh­tia. Kuusi näy­tet­tä oli otet­tu, jois­ta
4:ssä sel­vä mik­ro­bi­kas­vu mate­ri­aa­lis­sa,
1:ssä epäi­ly mik­ro­bi­kas­vus­ta (pal­jon säde­sien­tä),
1:ssä ei mik­ro­bi­kas­vua mate­ri­aa­lis­sa (vähän homei­ta ja yksi säde­sie­ni­pe­sä­ke).
Lisäk­si havait­tu muut ongel­ma, jos­ta ei tar­vin­nut näy­tet­tä, kos­ka mik­ro­bi­kas­vu oli sil­min näh­tä­vis­sä.

Eli voin olla jäl­leen tyy­ty­väi­nen koi­rie­ni työs­ken­te­lyyn

Rapor­tis­sa oli hyvä kuva, jon­ka sain jakaa myös teil­le. Asia, jos­ta kir­joi­tan myös rapor­tis­sa­ni: Mik­ro­bi­kas­vua ei näe vält­tä­mät­tä sil­min!
Ylä­puo­li­sen kuvan puruis­ta näkee, että sii­nä tum­men­tu­maa ja haju­kin ker­toi ongel­mas­ta. Ala­puo­li­sen kuvan purut ovat oikein hyvän näköi­siä, eikä ympä­röi­vis­sä mate­ri­aa­leis­sa­kaan näy kos­teu­den aiheut­ta­maa ongel­maa, eikä hajua ollut.
SILTI molem­mis­sä on “sel­vää mik­ro­bi­kas­vua mate­ri­aa­lis­sa”. Tämä ei ole mikään eri­koi­suus, vaan ihan ylei­nen asia eri­tyi­ses­ti puru- ja vil­lae­ris­teis­sä.

Vuoden 2017 arvostelut

Olem­me olleet leh­dis­sä, radios­sa ja tele­vi­sios­sa. Nyt pää­sim­me kir­jaan!
Homeäi­din päi­vä­kir­ja on saa­nut pal­jon kii­tos­ta, eri­tyi­ses­ti niil­tä ihmi­sil­tä jot­ka ovat kai­van­neet apua ja ver­tais­tu­kea omaan home­ta­lo­koh­ta­loon­sa.

Kävim­me Susan­nan per­heen asun­nos­sa sen jäl­keen, kun asun­to oli remon­toi­tu ja per­he muut­ta­nut takai­sin asun­toon. Heil­lä oli oirei­ta, mut­ta eivät voi­neet uskoa nii­tä, kos­ka asun­to­han oli remon­toi­tu lähes koko­naan ja tii­vis­tet­ty naa­pu­ria­sun­nois­ta. Koi­ra­tut­ki­muk­sen avul­la he halusi­vat näh­dä voi­ko asun­to edel­leen olla syy­nä oirei­siin. Ja oli­han se. Remont­ti ei vali­tet­ta­vas­ti ollut onnis­tu­nut.

Hei Nii­na, lai­tan sinul­le vies­tiä, ihan vain halu­tes­sa­ni taas kiit­tää sinua.

Sain rapor­tin isän­nöit­si­jäl­tä kel­la­rin tilan­tees­ta.
Aivan usko­mat­to­man tark­kaa tämä tei­dän koi­rien työs­ken­te­ly. Sinul­la­han ei ollut tosi­aan mitään aavis­tus­ta, mis­sä nämä vau­riot ovat, mut­ta koi­rat ovat tosi tar­kas­ti mer­kan­neet koh­dat, jois­sa vesi tuli alas, ja mis­sä nyt mie­les­tä­ni on kas­vus­toa. Lai­tan liit­teek­si kuvat näis­tä. Ihan vaan jos sat­tuu kiin­nos­ta­maan.. 🙂

Asuim­me osta­mas­sam­me 70-luvun oma­ko­ti­ta­los­sa rei­lun vuo­den, jon­ka jäl­keen aloim­me oireil­la tyy­pil­li­sil­lä sisäil­ma­oi­reil­la, kuten tois­tu­vat fluns­sat, pos­kion­te­lon tuleh­duk­set, väsy­mys jne. Meil­lä kävi Nii­na Sil­jan­der home­koi­rien kans­sa ja koi­rat teki­vät merk­kauk­sia lat­tioi­hin, ulko­sei­niin ja kat­toon. Sen jäl­keen meil­lä kävi RTA, joka otti näyt­teet mer­ka­tuis­ta koh­dis­ta. Lähes jokai­ses­ta näyt­tees­tä löy­tyi mik­ro­be­ja. Otim­me laki­mie­hen, jon­ka avul­la saim­me neu­vo­tel­tua kau­pan purun myy­jien kans­sa. Iso kii­tos Nii­nal­le ja koi­ril­le avus­ta!

Ter­kuin Kat­ja

Tein juu­ri 500:nen raport­tim­me, joten koh­tei­ta meil­le on ker­ty­nyt jo lähem­mäs kuu­det­ta sataa. Pitäi­si olla iloi­nen, kun on ollut töi­tä, mut­ta nel­jän vuo­den aika­na olem­me olleet muka­na niin surul­li­sis­sa ”tari­nois­sa” ja per­hei­den ahdin­gois­sa, että asia lait­taa vain surul­li­sek­si ja vihai­sek­si.

Jotain mitä en voi ymmär­tää, on kun­to­tar­kas­te­tut hyvä kun­toi­set koh­teet, jot­ka ei sitä ole­kaan, sekä uusien talo­jen ongel­mat, eri­tyi­ses­ti ne ”avai­met käteen” -paket­ti­ta­lot, niis­sä sai­ras­tuu per­hei­tä tosi pahoin. Mik­si raken­nut­ta­jat ja talo­teh­taat eivät halua tut­kia sitä mikä ja mik­si hei­dän raken­ta­mat talot sai­ras­tut­ta­vat niin pahas­ti? Mik­si raken­ta­jil­la ei ole isom­paa vas­tuu­ta teke­mi­sis­tään? Miten he voi­vat nuk­kua yön­sä, kun lap­sia sai­ras­tuu hei­dän raken­ta­mis­sa raken­nuk­sis­sa?

Kuvan koh­de ei ollut uusi talo, ja täs­sä koh­tees­sa kävi hyvin. Asuk­kaat huo­ma­si­vat pian muu­ton jäl­keen hajua ja oirei­lua, ja alkoi­vat onnek­si nopeas­ti sel­vit­tä­mään asi­aa. He sai­vat tut­ki­mus­ten jäl­keen kau­pan­pu­run ilman oikeus­kä­sit­te­ly­jä.

Kuvas­sa koi­rien ilmai­se­mia aluei­ta ja RTA:n otta­mia näyt­tei­tä koi­rien ilmai­se­mil­ta koh­dil­ta. Punai­set tar­koit­ta­vat mate­ri­aa­li­näyt­tei­tä eri koh­dis­ta raken­net­ta, jois­sa todet­tu mik­ro­bi­näyt­tees­sä ”sel­vä vii­te mik­ro­bi­vau­rios­ta”, jois­sa siis ns. raja-arvot ylit­ty­neet. Ja kel­tai­set ovat ”epäil­ty vii­te vau­rios­ta”, jois­sa mik­ro­be­ja pal­jon ja myös kos­teus­vau­rioin­di­kaat­to­ri­mik­ro­be­ja, mut­ta raja-arvo ei ole ylit­ty­nyt.

Koh­de oli mel­ko iso ja laa­jen­nuk­sis­sa oli teh­ty useam­pia eri raken­ne­rat­kai­su­ja. Ongel­maa oli mm. ala­poh­jas­sa pahoin ja laa­jas­ti, mut­ta hyvin koi­rat sai­vat ala­poh­jaon­gel­mien lisäk­si ero­tel­tua mm. sei­nil­lä ole­via ongel­mia.

Kuvas­sa Home-etsi­vän home­koi­rien ilmai­sut, näyt­teen­ot­to­pai­kat ja näyt­tei­den tulok­set.

Vaik­ka tämä case päät­tyi osta­jan kan­nal­ta hyvin, voit­ta­jaa näis­sä ei ole. Nämä ovat erit­täin ras­kai­ta ja surul­li­sia tapah­tu­mia. Ter­vey­del­li­siä ja talou­del­li­sia iso­ja jäl­kiä näis­tä jää kui­ten­kin lop­pu elä­mäk­si…

Näyt­tei­tä täs­sä koh­tees­sa otet­tiin koi­rien ilmai­su­jen mukaan 15 kpl -> 13:ssa oli sel­vä vii­te vau­rios­ta, 1:ssä oli epäil­ty vii­te vau­rios­ta, 1:ssä oli mik­ro­be­ja, mut­ta raja-arvot eivät ylit­ty­neet. Koh­de oli vai­kea jäl­keen­päin raken­net­tui­ne laa­jen­nuk­si­neen ja läm­pi­mi­ne ullak­ko­ti­loi­neen. Ilmai­su­ja tuli eri­koi­siin paik­koi­hin, esim. väli­poh­jaa koh­den, mut­ta siel­tä­kin löy­tyi sel­vä vii­te vau­rios­ta.

“Tilat­tiin Talok­ki teke­mään lisä­tut­ki­muk­sia raport­ti­si perus­teel­la. Heil­lä vie­räh­ti­kin kak­si päi­vää asun­toa tut­kies­sa, se kun oli moni­mut­kai­nen ja koi­rien ilmai­su­ja oli todel­la laa­jas­ti.
Lai­tan sinul­le mik­ro­bi­löy­dök­set liit­tee­nä jos niis­tä on sinul­le hyö­tyä näin ammat­ti­mie­les­sä. (15 näyt­tees­tä 13:sta löy­tyi sel­vä mik­ro­bi­kas­vus­to) Löy­dök­set ja lopul­li­nen raport­ti oli mel­ko surul­lis­ta luet­ta­vaa. Talok­ki oli todel­la perus­teel­li­nen, kal­liik­si tuli mut­ta tark­ka ja ammat­ti­tai­toi­nen raport­ti pelas­ti mei­dät. Laki­mie­hem­me kehui myös sinun teke­mää raport­tia erit­täin hyvin teh­dyk­si. Hän oli sitä miel­tä, että sil­lä oli­si ollut pai­noar­voa myös oikeu­des­sa, jos sin­ne asti oli­si pää­dyt­ty. Meil­le kävi siis niin, että saim­me neu­vo­tel­tua laki­mies­ten väli­tyk­sel­lä kau­pan­pu­run. Onnis­tuim­me valit­se­maan myös hyvän laki­mie­hen. Se oli kyl­lä mel­koi­nen jän­ni­tys­näy­tel­mä ja sai pitää pään kyl­mä­nä, jot­ta pääs­tiin hyvään lop­pu­tu­lok­seen. Meil­le kun sel­vi­si pal­jon mui­ta­kin asioi­ta kun sisäil­maon­gel­mat. Joten iso kii­tos vie­lä sinul­le ja iha­nil­le ammat­ti­tai­toi­sil­le koi­ril­le­si!”

Vuoden 2016 arvostelut

Siun­tion kun­ta on käyt­tä­nyt useam­mas­sa koh­tees­sa Nexun ja Bonon tark­ko­ja neniä.

Saim­me Siun­tion kun­nan tek­ni­sel­tä joh­ta­jal­ta mei­lit­se kii­tos­ta minun ja koi­rien avus­ta, sii­tä että olem­me olleet suu­re­na apu­na ongel­mien pai­kal­lis­ta­mi­ses­sa. Nexua ja Bonoa on käy­tet­ty apu­na ris­ki­ra­ken­tei­den kar­toi­tuk­sen teke­mi­seen ja vau­rio­koh­tei­den pai­kan­ta­mi­seen todel­la hyväl­lä menes­tyk­sel­lä ja osu­ma­tark­kuu­del­la.

“Rapor­tin mukaan kou­lul­ta ote­tuis­ta 48 näyt­tees­tä vain kak­si oli puh­tai­ta. Tut­ki­mus­ra­por­tin mukaan mik­ro­bien kir­jo oli laa­ja ja muka­na oli usei­ta kos­teus­vau­rioin­di­kaat­to­ri­la­jeja.”

Lue artik­ke­li »

KIITOS NEX!!! Estit mei­tä osta­mas­ta home­ta­loa. Ei men­nyt rahat eikä ter­veys <3

Täs­sä koh­tees­sä oli jo kun­to­tar­kas­tus teh­ty. Osta­jien suku­lai­nen sai­kin yllät­täen asun­nos­sa oirei­ta, ja juu­ri ennen osto­het­keä se käy­tiin vie­lä Nexun kans­sa läpi. Koh­tee­seen tuli kol­mel­le alu­eel­le ilmai­su­ja. Kah­des­sa koh­das­sa ilmai­su­jen syy löy­det­tiin ja kos­teus­vau­rio pys­tyt­tiin var­men­ta­maan ihan sil­mä­mää­räi­ses­ti. Kol­mat­ta aluet­ta ei ilman raken­ne­tut­ki­muk­sia ja -avauk­sia oli­si pys­ty­nyt sel­vit­tä­mään, mut­ta se oli ris­ki­ra­ken­net­ta ja sel­viä viit­tei­tä kos­teuson­gel­mal­le oli. Eli asun­to ei vaih­ta­nut omis­ta­jaa.

Täs­sä yksi niis­tä monis­ta erit­täin surul­li­sis­ta tapauk­sis­tam­me, jos­sa olem­me Nexun kans­sa olleet muka­na:
Koti­vin­kis­sä artik­ke­li per­hees­tä (2 aikuis­ta + 7 las­ta), joi­den vain kol­me vuot­ta van­has­sa talos­sa Nexun kans­sa käy­tiin. Ilmai­su­ja tuli pal­jon ja sii­tä läh­ti ongel­mien sel­vit­tä­mi­nen, vaik­ka talo­teh­das ei koi­ran ilmai­su­ja halun­nut­kaan uskoa. Tut­ki­muk­sis­sa on nyt löy­ty­nyt raja-arvot ylit­tä­viä mik­ro­biar­vo­ja, jol­loin tut­ki­muk­sis­ta aiheu­tu­neet kus­tan­nuk­set siir­tyi­vät talo­teh­taal­le. Se on vain pie­ni loh­tu sii­nä, että koko per­he ehti sai­ras­tua.

Nexun löy­tö­jen jäl­keen jat­ku­neet tut­ki­muk­set ovat pal­jas­ta­neet jat­ko­tut­ki­muk­sis­sa koko ajan enem­män ja enem­män, ja tuo­nut karun totuu­den, että taloon ei ole enään palaa­mis­ta.

Link­ki Koti­vin­kin leh­ti­leik­kee­seen »

Kii­tos Nii­na! Sul­la on aivan mie­let­tö­män hyvä raport­ti, todel­la sel­keä! Sitä on tosi help­po hyö­dyn­tää ja antaa kun­to­tar­kas­ta­jal­le, kun sii­tä ei tar­vit­se yhtään arvail­la mitään, vaan sel­keä toi­min­taeh­do­tuk­set on sii­nä annet­tu. Pidin muu­ten­kin sun ja Nexun työs­ken­te­lys­tä ja lii­tyn ehdot­to­mas­ti ***** seu­rak­si suo­sit­te­le­maan sua eteen­päin 🙂

Osto- myyn­ti­koh­tei­siin suo­si­tel­ta­va jär­jes­tys on ottaa ensin koi­ra ja sen jäl­keen osaa­va kun­to­tar­kas­ta­ja. Kun­to­tar­kas­ta­ja pys­tyy sit­ten tut­ki­maan ja kom­men­toi­maan mah­dol­li­sia ilmai­su­koh­tia tar­kem­min.

Vuoden 2015 arvostelut

Osal­lis­tuim­me Nexun kans­sa sisäil­mas­ta sai­ras­tu­nei­den kans­sa mie­le­nil­mauk­seen. Miia, Oiva ja Toi­vo halusi­vat Nexun mukaan kuvaan, kun hei­tä haas­ta­tel­tiin ja kuvat­tiin Ilta-Sano­miin. Olem­me Nexun kans­sa olleet tut­ki­mas­sa ja löy­tä­mäs­sä sisäil­maon­gel­man läh­det­tä hei­dän van­has­ta asun­nos­ta, sekä myös etsi­mäs­sä hei­dän per­heel­le sisäil­mal­taan hyvää kotia, joka myös löy­det­tiin.
Lin­kit artik­ke­lei­hin:

Ilta-Sano­mat

Toi­nen artik­ke­li

Kii­tos Nii­na! Sul­la on aivan mie­let­tö­män hyvä raport­ti, todel­la sel­keä! Sitä on tosi help­po hyö­dyn­tää ja antaa kun­to­tar­kas­ta­jal­le, kun sii­tä ei tar­vit­se yhtään arvail­la mitään, vaan sel­keä toi­min­taeh­do­tuk­set on sii­nä annet­tu. Pidin muu­ten­kin sun ja Nexun työs­ken­te­lys­tä ja lii­tyn ehdot­to­mas­ti ***** seu­rak­si suo­sit­te­le­maan sua eteen­päin 🙂

Osto- myyn­ti­koh­tei­siin suo­si­tel­ta­va jär­jes­tys on ottaa ensin koi­ra ja sen jäl­keen osaa­va kun­to­tar­kas­ta­ja. Kun­to­tar­kas­ta­ja pys­tyy sit­ten tut­ki­maan ja kom­men­toi­maan mah­dol­li­sia ilmai­su­koh­tia tar­kem­min.

Tätä blo­gia kir­joit­taa yksi Nexun asiak­kais­ta. Hän ker­toi, että tut­ki­muk­set ja pur­ka­mi­set osoit­ti­vat koi­ran ilmai­sut oikeik­si. Blo­gis­sa hei­dän surul­li­ses­ta tari­nas­taan, maa­lai­su­nel­mis­ta ja ideois­ta, jot­ka muut­tui­vat­kin pai­na­jai­sek­si, kun ostet­tu koti oli­kin pom­mi.

“Emme tien­neet täs­sä vai­hees­sa yhtään, kuin laa­jas­ta ongel­mas­ta oli kyse ja mistä/miten läh­ti­sim­me asi­aa tut­ki­maan pur­ka­mat­ta koko taloa. Tila­sim­me pai­kal­le home­koi­ran, Nex:in Home-etsi­vis­tä, joka asian­tun­te­van ohjaa­jan­sa Nii­nan kans­sa kävi talom­me läpi, merk­kauk­sia tuli­kin use­aan koh­taan. Home-etsi­vän net­ti­si­vut löy­tyy täs­tä. Ymmär­sim­me ongel­ma­koh­tia ole­van pal­jon…”

Tutus­tu blo­giin »

Vuoden 2014 arvostelut

Nex oli tut­ki­mas­sa lin­ja-autoa, seu­raa­va­na päi­vä­nä sain mei­lin jos­sa valo­ku­via ja vies­ti:

Hei, otet­tiin lat­tia­mat­toa auki home­koi­ran merk­kaa­mal­ta koh­dal­ta. Matos­sa ja vane­ris­sa on sel­viä tum­men­tu­mia juu­ri noil­la koh­taa. Kysei­ses­sä koh­das­sa on tai­tos vane­ris­sa, jos­ta läh­te­nyt ilmei­ses­ti kos­tu­maan.

Kävit syk­syl­lä Nexun kans­sa meil­lä. Tee­tet­tiin tut­ki­muk­sia, talos­ta löy­tyi lukuis­ten hii­ren­pe­sien lisäk­si kos­teus­vau­rioi­ta mm. niis­tä koh­dis­ta, jot­ka Nexu merk­ka­si. Hyvä Nexu! Kii­tos vie­lä kun kävit­te ja hyvää kevät­tä.

Kysees­sä van­hem­pi oma­ko­ti­ta­lo, johon uudet asuk­kaat oli vas­ta muu­ta­ma kuu­kausi sit­ten muut­ta­neet asu­maan. Per­heel­le alkoi tul­la vaka­via oirei­ta muu­ton jäl­keen. Oireet oli­vat sisäil­maon­gel­mai­sel­le koh­teel­le hyvin tyy­pil­li­siä. Nex teki taloon pal­jon ilmai­su­ja, niin ala- kuin ylä­poh­jaan koh­dis­tu­nei­ta. Talos­ta löy­tyi jat­ko­tut­ki­muk­sis­sa niin iso­ja vau­rioi­ta, että sii­hen hae­taan nyt kau­pan­pur­kua.

Vies­ti per­heel­tä, joka käyn­tim­me jäl­keen sai var­mis­tus­ta epäi­lyil­leen ja oireil­leen vuo­kra-asun­nos­saan. Käyn­tim­me jäl­keen he sai­vat lisä­tie­toa asiois­ta ja lait­toi­vat asiat rul­laa­maan eteen­päin. Nyt he voi­vat parem­min ja oireet hel­pot­ta­neet:

Kii­tos teil­le Nexun kans­sa. Ei olla oltu kukaan kipee­nä muu­ton jäl­keen. Vaik­ka on oikein fluns­sa­kausi­kin! 🙂

Kii­tos Nexul­le ja Sinul­le… Olen ikui­ses­ti kii­tol­li­nen avus­tan­ne. Saat­taa­pa olla , että Nexun ansios­ta olen yli­pää­tään hen­gis­sä. Toki kiit­tä­mi­nen myös Juha Tuul­ta ammat­ti­mai­ses­ta tut­kin­nas­ta. Työ­ter­veys­lai­tok­sen ja vakuu­tus­yh­tiön ammat­tiast­ma­diag­noo­si jo ole­mas­sa, mer­kit­tä­vään kuu­lon­ale­ne­maan saa­tu jo kuu­lo­ko­jeet, aller­gi­set ana­fy­lak­ti­set reak­tiot lakan­neet, hui­maus- ja väsy­mys hel­pot­ta­nut, lihas- ja nivel­ki­vut joka­päi­väi­nen rie­sa johon lää­ki­tys­tä etsi­tään, mut­ta loh­tu­na uusi iha­na toi­mis­to jos­sa oireet hel­pot­ta­neet ja jon­ka Nexu­kin kävi totea­mas­sa hyväk­si työ­ti­lak­si meil­le jat­kos­sa. LÄMMIN KIITOS VIELÄ KERRAN.

Koh­de oli van­hem­man toi­mis­to­ra­ken­nuk­sen ylin ker­ros. Jot­kut työn­te­ki­jät oirei­li­vat siel­lä pal­jon. Nex teki tiloi­hin pal­jon eten­kin ylös­päin koh­dis­tu­nei­ta ilmai­su­ja, mut­ta myös ikku­noi­hin ja lat­ti­aan (2EH). Vaka­tuu­li Oy suo­rit­ti tut­ki­muk­sia tilois­sa. Yri­tys vaih­toi toi­siin tiloi­hin, jon­ne ennen muut­toa Vaka­tuu­li Oy kävi teke­mäs­sä sisäil­ma­tut­ki­muk­sen ja Nex kävi myös kier­tä­mäs­sä tilan. Molem­mat tut­ki­muk­set näyt­ti­vät vih­re­ää valoa muu­tol­le.

”Kii­tok­set tasok­kaas­ta ja ripeäs­tä toi­min­nas­ta, vin­keis­tä, tues­ta ja hyväs­tä yhteis­työs­tä. Vai­ku­tat aidos­ti asias­ta kiin­nos­tu­neel­ta ala­si huip­puo­saa­jal­ta ja olen­kin jo suo­si­tel­lut sinua eräil­le toi­sil­le­kin mah­dol­li­sil­le asiak­kail­le. Ter­vei­set myös iha­nal­le Nexil­le! :)”

Täs­sä uudeh­kos­sa talos­sa ilmai­su­jen syyk­si löy­tyi huo­nos­ti teh­ty ja tuu­let­tu­va ala­poh­ja, sekä huo­nos­ti teh­dyt ja osit­tain koko­naan teke­mät­tö­mät läpi­vien­tien tii­vis­tyk­set. Ala­poh­jas­sa oli voi­ma­kas homeen ja maan­mik­ro­bien haju, sekä kos­teut­ta. Hyvä­nä puo­le­na täs­sä oli se, että vika löy­tyi nyt toden­nä­köi­ses­ti ajois­sa eikä rakeen­teel­li­sia vau­rioi­ta ole kerin­nyt taloon tul­la.

Vuoden 2013 arvostelut

Vies­ti per­heel­tä, joi­den uudeh­kos­sa rivi­ta­loa­sun­nos­sa kävim­me har­joit­te­le­mas­sa etsin­tää kun aloit­te­lim­me tätä hom­maa. Asun­nos­sa oli käy­nyt toi­nen home­koi­ra, ter­veys­tar­kas­ta­jia sekä mui­ta raken­nusa­lan ihmi­siä, jot­ka eivät vikaa löy­tä­neet. Nex teki useam­man ilmai­sun. Nyt kun asun­nos­sa löy­det­ty viko­ja ja kor­jat­ta­via asioi­ta, on sovit­tu uudes­ta tar­ka­tus­käyn­nis­tä.

Nex ja Nii­na, kii­tos kun kävit­te <3 Sait­te aikaan hät­käh­dyt­tä­viä tulok­sia. Hyvin ris­ti­rii­tai­sia kenen­kään muun tut­ki­jan tai tahon tulos­ten kans­sa. Vie­rai­lus­tan­ne on aikaa ja aina vain vah­vem­min uskon Nexin nenään ja merk­kauk­siin. Tie on ollut pit­kä, mut­kia ja möyk­ky­jä pul­lol­laan. Mut­ta ikä­vä tei­tä koh­taan kas­vaa kas­va­mis­taan. Sovit­tai­siin­ko uusi käyn­ti?

Oli hel­pot­ta­vaa saa­da vah­vis­tus home-epäi­lyk­sel­lem­me, sil­lä olim­me poh­ti­neet tätä ikä­vää asi­aa jo pidem­män aikaa. Koi­ra ja omis­ta­ja toi­mi­vat ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja huo­lel­li­ses­ti. Kai­ken lisäk­si saim­me vink­ke­jä, joil­la pää­sim­me asias­sa nopeas­ti eteen­päin. Suo­sit­te­lem­me!

Sain insi­nöö­ri­toi­mis­ton teke­män rapor­tin asiak­kaal­ta, jon­ka van­hem­mas­sa oma­ko­ti­ta­loa­sun­nos­sa Nex ilmai­si ylä­ker­ras­sa ylös­päin koh­ti kat­toa useam­mas­ta koh­din. Nexun ilmai­su­jen perus­teel­la teh­tiin asun­non kat­toon jat­ko­tut­ki­muk­sia. Ilmai­su­koh­tia hyväk­si­käyt­tä­mäl­lä otet­tiin nel­jä mate­ri­aa­li­näy­tet­tä, jot­ka vil­jel­tiin labo­ra­to­rios­sa. Kai­kis­sa nel­jäs­sä näyt­tees­sä oli home-, hii­va- ja bak­tee­ri­kas­vus­toa. Kol­mes­sa näyt­tees­sä viran­omais­ten anta­ma raja-arvo ylit­tyi. Eri näyt­tei­den vil­je­ly­tu­lok­sis­ta löy­tyi: Phia­loph­ra, Spo­ro­bo­lo­myces, Asper­gi­lus Penicil­loi­des, Acre­mo­nium homei­ta, jot­ka ovat luo­ki­tel­tu kos­teus­vau­rioon viit­taa­vik­si homeik­si. Sekä Aureo­ba­si­dium ja Asper­gi­lus Niger homei­ta, joi­den indi­kaat­to­ri­mer­ki­tys­tä kos­teus­vau­rioi­hin ei ole vie­lä var­men­net­tu. Lisäk­si oli vie­lä Penicil­liu­mia joka tun­ne­taan ensi­lin­jan homee­na kos­teus­vau­riois­sa ja sil­lä on usei­ta tun­net­tu­ja tok­sii­ne­ja tuot­ta­via kan­to­ja, ja Cla­dos­po­riu­mia joka on aller­gi­soi­va. (Vaik­ka kak­si vii­mei­sin­tä kas­va­vat­kin hyvin kos­teus­vau­rio­koh­dis­sa, nii­tä ei kos­teus­vau­rioin­di­kaat­to­rik­si lue­ta, kos­ka nii­tä esiin­tyy myös luon­nos­sa ja sisäil­mas­sa. Vaik­ka näi­tä homei­ta esiin­tyy­kin luon­nos­sa ja sisäil­mas­sa­kin pal­jon, kos­teus­vau­rio­koh­das­sa kas­vaes­saan nii­den mer­ki­tys muut­tuu ja ne voi­vat aiheut­taa vaka­via ter­vey­son­gel­mia.)

Olin aivan otet­tu kun Nex sai jou­lu­na pos­tia kii­tok­se­na home­kar­toi­tuk­ses­sa teh­dys­tä hyväs­tä työs­tä. Asuk­kaat oli­vat hyvil­lään, kos­ka Nexun ylös­päin suun­tau­tu­nei­den ilmai­su­jen perus­teel­la löy­tyi vin­til­tä vesi­vau­rio­jäl­kiä, kas­tu­nut­ta vil­laa ja ilmai­su­koh­dis­sa oli juu­ri vin­til­tä ilma­vuo­to­koh­tia asun­toon.

Media

KUVIA ILMAISUJEN JÄLKEEN SILMÄMÄÄRÄISESTI LÖYDETYISTÄ VAURIOKOHDISTA:

Koi­ra ilmai­si täs­sä asun­nos­sa useas­sa koh­din ulko­sei­nil­lä ylös­päin koh­dan­taen.

Ylä­poh­jan huo­no tuu­let­tu­vuus ja katon pie­net vesi­vau­riot oli teh­nyt teh­tä­vän­sä.

Koi­ra teki täs­sä ker­ros­ta­loa­sun­nos­sa ulko­sei­nien pyl­väi­den vie­reen lat­ti­aan ilmai­su­ja.

Lami­naa­tin alta löy­tyi pahat lat­tian ja par­ke­tin kos­teus- ja mik­ro­bi­vau­riot.

Koi­ra ilmai­si asun­nos­sa hor­min juu­rel­la ylös­päin.

Ylä­poh­jas­ta löy­tyi kos­teus­vau­rioi­ta ja iso­ja mik­ro­bi­kas­vus­to­ja hor­min vie­rei­sis­tä puis­ta.

Koi­ra ilmai­si täs­sä asun­nos­sa pal­jon lat­tioi­ta, niin kes­kel­tä lat­ti­aa kuin sei­nän vie­ril­tä. Asun­nos­sa on maan­vas­tai­nen laat­ta.

Muo­vi­ma­ton alta pal­jas­tui kos­teus­vau­rio jäl­kiä ulko­sei­nän vie­rel­tä. Muo­vi­mat­to ja lat­tia hai­si hyvin pahal­le -> toden­nä­köi­ses­ti 2 -Etyy­li­hek­sa­no­lia.

Koi­ra teki täs­sä asun­nos­sa ylös­päin koh­den­net­tu­ja ilmai­su­ja eri­tyi­ses­ti talon pää­dyis­sä.

Ylä­poh­jas­ta eri­tyi­ses­ti juu­ri talon pää­dyis­tä löy­tyi kat­to­tuo­leis­ta mik­ro­bi­kas­vus­toa.

Koi­ra ilmai­si asun­nos­sa ulko­kul­miin ylös­päin koh­den­taen.

Ylä­poh­jas­ta löy­tyi eri­tyi­ses­ti ulko­kul­mis­ta kat­to­lau­dois­ta kos­teus­vau­rio­ta ja mik­ro­bi­kas­vus­to­ja.

Kutsu home-etsiva apuun!