Homekoiriemme koulutus

Koiran hajuaisti on vertaansa vailla

Tarkkavainuista home-etsintää pintoja rikkomatta

Homekoira tunnistaa homeen hajuerottelun avulla

Home­koi­rat on hajue­rot­te­lu­tek­nii­kan avul­la eri­kois­kou­lu­tet­tu ilmai­se­maan luo­tet­ta­vas­ti, onko asun­nos­sa home- ja kos­teus­vau­rioi­ta. Hajuais­ti on koi­ran vah­vin ja tär­kein ais­ti, jon­ka avul­la se kom­mu­ni­koi ja saa tie­toa ympä­ris­tös­tään. Koi­ran haju­muis­tin tie­de­tään ole­van erin­omai­nen, ja se onkin olen­nai­nen teki­jä juu­ri haju­jen erot­te­lu­ky­kyä tar­vit­taes­sa. Hajue­rot­te­lu­kou­lu­tuk­sen perus­idea on opet­taa koi­ra ohit­ta­maan muut hajut ja ilmai­se­maan vain ope­te­tut hajut. Koi­ra ilmai­see ope­te­tut hajut sil­le ope­te­tul­la ilmai­su­ta­val­la, mut­ta kas­vus­ton mer­ki­tys­tä tai laa­juut­ta se ei ker­ro.

Koulutuksessa käytetyt homenäytteet ja materiaalit

Koi­rat on ope­tet­tu hajue­rot­te­lun avul­la ilmai­se­maan raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa kas­va­via homei­ta ja kos­teus­vau­rio­mik­ro­be­ja. Kou­lu­tuk­ses­sa on käy­tet­ty Vaa­san Tech­no­both­nian tut­ki­mia ja iden­ti­fioi­mia aito­ja kos­teus­vau­rioi­tu­nei­ta raken­nus­ma­te­ri­aa­li­ho­me­näyt­tei­tä. Kou­lu­tuk­ses­sa ja yllä­pi­tot­ree­neis­sä käy­te­tyt home­näyt­teet koos­tu­vat moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sis­ta raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­ta ja ovat eri­lai­sil­ta kos­teus­vau­rio­alueil­ta (eri­lai­sia vil­lo­ja, eris­tei­tä, purua, hiek­kaa, beto­nia, laat­to­ja).

Näyt­teet sisäl­tä­vät tyy­pil­li­sim­pien kos­teus­vau­rio­ho­mei­den sekä usei­den eri home­su­ku­jen sekä mär­kiä että kui­via kas­vus­to­ja. Häi­riö­ha­jui­na puo­les­taan käy­te­tään vas­taa­via puh­tai­ta raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja, eri­lai­sia ruo­kia, kotie­läin­ten, rotan ja hii­ren haju­ja sekä eri­lai­sia ulkoa otet­tu­ja näyt­tei­tä.

Koulutuksessa käytetyjen näytteiden sisältämät kosteusvauriomikrobit:

Penicil­liu­mia, joka on ylei­sin sisä­ti­lois­sa ole­va home (myös pöly- ja ilma­näyt­teis­sä esiin­ty­vä). Sitä pide­tään tuo­ree­seen kos­teus­vau­rioon viit­taa­va­na homee­na, eli se on niin kut­sut­tu ensi­lin­jan home. Se on aller­gi­soi­va ja sen suvus­sa on tok­sii­ne­ja tuot­ta­via kan­to­ja.

Phia­lop­ho­raa ja Akti­no­my­keet­tiä eli säde­sien­tä, jot­ka mm. sosi­aa­li-ja ter­veys­mi­nis­te­riön anta­ma sisäil­maoh­je on lis­tan­nut kos­teusin­di­kaat­to­reik­si ja ter­vey­del­le hai­tal­li­sik­si.

Asper­gil­lus suvus­ta: Ver­sico­lo­ria, Syd­nowiia, Peniccil­lioi­de­sia, Nige­raa ja fla­vus­ta, jois­ta kol­me ensim­mäis­tä on kos­teus­vau­rioin­di­kaat­to­ri­mik­ro­be­ja ja kak­si ensim­mäis­tä mah­dol­li­ses­ti tok­sii­nia tuot­ta­via mik­ro­bei­ta.

Muut näyt­teis­tä iden­ti­fioi­duis­ta mik­ro­bit: Thric­ho­der­ma, Cla­dos­po­rium, Sphae­ro­si­da­les, Acre­mo­nium, Oidion­dendro­ni, Wal­le­mia, Geo­myces, Alfer­na­ria, Exop­hia­la, lisäk­si hii­vo­ja ja bak­tee­ri­kas­vus­toa.

Homekoira tunnistaa kosteusvauriomikrobit

Koi­rat on kou­lu­tet­tu har­jue­rot­te­lu­kou­lu­tuk­sen avul­la ilmai­se­maan raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa kas­va­via kos­teus­vau­rio­mik­ro­be­ja (homeet, hii­vat ja bak­tee­rit) sekä nii­den aineen­vaih­dun­ta­tuot­tei­ta, kuten VOC -yhdis­tet­tä 2-etyy­li­hek­sa­no­lia (2EH). 2EH on kos­teus- ja mik­ro­bi­vau­riois­ta sekä joi­den­kin muo­vi­mat­to­jen ja lii­mo­jen hajoa­mis­tuot­tee­na muo­dos­tu­va yhdis­te. Lisää 2EH:sta voit lukea Osi­tu­min sivus­tol­ta tääl­tä.

Homekoirien koulutus

Home­koi­rien kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään eri labo­ra­to­rioi­den tut­ki­mia ja iden­ti­fioi­mia aito­ja raken­nus­ma­te­ri­aa­li­näyt­tei­tä kos­teus­vau­rioi­tu­neis­ta koh­teis­ta. Kou­lu­tus­vai­hees­sa ja yllä­pi­tä­vis­sä har­joi­tuk­sis­sa käy­te­tyt näyt­teet sisäl­tä­vät tyy­pil­li­sim­pien kos­teus­vau­rio­ho­mei­den ja -mik­ro­bien kas­vus­to­ja. Näyt­teis­sä on usei­den eri home­su­ku­jen kas­vus­to­ja, yli 20 eri homet­ta, säde­sie­niä ja mui­ta kos­teus­vau­rio­mik­ro­be­ja. Har­joi­tuk­sis­sa käy­tet­tä­vät mate­ri­aa­li­näyt­teet ovat peräi­sin useis­ta eri­lai­sis­ta raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­ta ja eri­lai­sil­ta kos­teus­vau­rio­alueil­ta. Näyt­teis­sä on sekä mär­kiä että kui­via home- ja kos­teus­vau­rio­mik­ro­bi­kas­vus­to­ja.

Homekoiran luotettavuus

Koi­ran hajuais­ti on ver­taan­sa vail­la.
Koi­ran hajun ais­ti­ne­lin­tä ja ais­ti­mis­tark­kuut­ta on tut­kit­tu:

  • Koi­ran väi­te­tään pys­ty­vän ais­ti­maan haju­ja mil­joo­na ker­taa pie­nem­pi­nä annok­si­na kuin ihmi­nen.
  • Koi­ran nenä­on­te­lon ylä­osan haju­ja vas­taa­not­ta­va elin on noin 0,1 mm pak­su ais­tin- ja tuki­so­lue­pi­tee­li. Ihmi­sel­lä vas­taa­va ker­ros on 0,006 mm pak­su.
  • Koi­ral­la on noin 260 ker­taa enem­män haju­pis­tei­tä kuin ihmi­sel­lä ja koi­ran aivo­jen haju­kes­kus on noin 14 ker­taa suu­rem­pi kuin ihmi­sel­lä.
  • Koi­ral­la on 300 mil­joo­naa haju­re­sep­to­ria, ihmi­sel­lä vain 5 mil­joo­naa.
  • Koi­ra pys­tyy erot­te­le­maan jopa 2000 eri­lais­ta hajua.
    Hajuais­ti on koi­ran vah­vin ja tär­kein ais­ti. Haju­jen avul­la se kom­mu­ni­koi ja saa tie­toa ympä­ris­tös­tään.
  • Koi­ran haju­muis­tin tie­de­tään ole­van erin­omai­nen. Haju­muis­ti on olen­nai­nen teki­jä juu­ri haju­jen erot­te­lu­ky­kyä tar­vit­taes­sa.

Hajuerottelukoulutus lyhyesti:

Hajue­rot­te­lu­kou­lu­tuk­sen tar­koi­tus on opet­taa koi­ral­le haju, jon­ka se tun­nis­taa ja ilmai­see kaik­kien mui­den haju­jen jou­kos­ta. Kou­lu­tus teh­dään huo­lel­li­ses­ti vai­he ker­ral­laan, kos­ka tun­nis­tet­ta­vat hajut eivät usein­kaan ole koi­ral­le luon­tai­ses­ti mie­len­kiin­toi­sia. Hajus­ta teh­dään pal­kit­se­mi­sen avul­la koi­ral­le kiin­nos­ta­va ja tavoi­tel­ta­va asia. Sen jäl­keen etsi­mi­nen sekä tun­nis­ta­mi­nen ovat­kin koi­ral­le haus­kaa ja moti­voi­vaa työ­tä. Pal­kit­se­mi­nen teh­dään koi­ral­le mie­lui­sal­la ruo­al­la. Ruo­an saa­mi­nen ei kiih­dy­tä koi­raa (vrt. lelun heit­tä­mi­nen) eikä siten häi­rit­se koi­ran työs­ken­te­lyä, näin työs­ken­te­lys­tä saa­daan kes­kit­ty­nyt­tä, rau­hal­lis­ta ja tark­kaa.