HOME-ETSIVÄ

Homekoiratutkimukset Helsinki, Espoo, Vantaa

Kysy tarjous myös muualle Suomeen!

Kokemuksia

ERIKOISKOULUTETUT HOME- JA VOC-KOIRAT

Terveyden ja Hyvän sisäilman puolesta jo vuodesta 2013

Home-etsi­vä on home­koi­ra­tut­ki­muk­siin eri­kois­tu­nut yri­tys, joka tar­jo­aa luo­tet­ta­via home­kar­toi­tuk­sia Hel­sin­gis­sä, Espoos­sa ja Van­taal­la sekä muu­al­la Uudel­la­maal­la.

Home-etsi­vä on toi­mi­nut home­koi­ray­rit­tä­jä­nä jo vuo­des­ta 2013, ja eri­lai­sia tut­ki­mus­koh­tei­ta on ker­ty­nyt yli 1000.

Home-etsi­vä-sivus­tol­ta löy­dät moni­puo­lis­ta tie­toa home­koi­rien käyt­tö­ta­vois­ta sisäil­maon­gel­mis­sa ja kos­teus­vau­rio­tut­ki­muk­sis­sa sekä eri­kois­kou­lu­tet­tu­jen home­koi­rien kou­lu­tuk­ses­ta.

Homekartoitus ilman pintavaurioita

Luotettava homekoiratutkimus

Oikein kou­lu­te­tun home­koi­ran käyt­tö on täl­lä het­kel­lä ainoa kei­no kar­toit­taa homet­ta pin­to­ja rik­ko­mat­ta. Hajue­rot­te­lu­tek­nii­kan avul­la eri­kois­kou­lu­te­tut home­koi­rat ilmai­se­vat luo­tet­ta­vas­ti onko asun­nos­sa home- ja kos­teus­vau­rioi­ta. Home­koi­ra hais­taa sel­lai­set­kin home­kas­vus­tot, joi­ta ihmi­nen ei voi­da näh­dä tai hais­taa.

Hajuerottelu kosteusvaurioiden
tunnistamiseksi

Tietoa kosteusvaurio-mikrobeista

Koi­rat on kou­lu­tet­tu har­jue­rot­te­lu­kou­lu­tuk­sen avul­la ilmai­se­maan raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa kas­va­via kos­teus­vau­rio­mik­ro­be­ja (homeet, hii­vat ja bak­tee­rit) sekä nii­den aineen­vaih­dun­ta­tuot­tei­ta, kuten VOC -yhdis­tet­tä 2-etyy­li­hek­sa­no­lia (2EH).

Sairauksien tunnistaminen

Syöpäkoirat

Koi­rat voi­daan kou­lut­taa erot­ta­maan posi­tii­vi­set näyt­teet eli sai­rai­den yksi­löi­den näyt­teet nega­tii­vi­sis­ta eli ter­vei­den yksi­löi­den näyt­teis­tä hajue­rot­te­lu­tai­toa hyö­dyn­täen. Koi­rien hajuais­ti on todet­tu erin­omai­sek­si työ­vä­li­neek­si var­hai­ses­sa tau­tien diag­no­soin­nis­sa useas­sa ulko­mai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa.

Tilaa homekartoitus