Homekoiratutkimukset

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja muualla Uudellamaalla

Kysy tarjous myös muualle Suomeen!

Tarkkavainuista home-etsintää pintoja rikkomatta

Homeongelman kartoitus homekoiran avulla

Oikein kou­lu­te­tun home­koi­ran käyt­tö on täl­lä het­kel­lä ainoa tapa saa­da tie­toon homeen ole­mas­sao­lo, pin­to­ja rik­ko­mat­ta. Homeen löy­tä­mi­sek­si ei ole vie­lä kek­sit­ty lai­tet­ta, mut­ta koh­tees­sa voi­daan teh­dä kos­teus-, ilma­ti­la- ja läm­pö­ti­la­mit­tauk­sia sekä eri­lai­sia sisäil­ma­tut­ki­muk­sia (mm. VOC). Nämä eivät aina kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ker­ro homeen ole­mas­sao­los­ta. Home­koi­ra hais­taa sel­lai­set­kin home­kas­vus­tot, joi­ta ihmi­nen ei voi näh­dä tai hais­taa. Home­koi­ra hais­taa myös kuol­leen ja kui­vu­neen home­kas­vus­ton, jon­ka tie­de­tään tut­ki­tus­ti voi­van aiheut­taa eri­lai­sia oirei­ta.

Ota yhteyttä ja tilaa homekoiratutkimus!

Homekoira

Hometutkimukset kotiin, työpaikalle ja julkisiin tiloihin

Home-etsi­vä suo­rit­taa home­tut­ki­muk­sia eri­lai­siin koh­tei­siin asuin­huo­neis­tois­ta jul­ki­siin tiloi­hin Hel­sin­gis­sä, Espoos­sa, Van­taal­la ja muu­al­la Uudel­la­maal­la. Tut­ki­mus­koh­teem­me vaih­te­le­vat lin­ja-autois­ta 4000 m²:n tiloi­hin. Olem­me tut­ki­neet yksi­tyis­ko­tien lisäk­si muun muas­sa kou­lu­ja, eri­lai­sia työ­ti­lo­ja ja labo­ra­to­rioi­ta, ter­veys­kes­kuk­sia, van­hain­ko­te­ja, kuk­ka­kaup­po­ja, ravin­to­loi­ta, hotel­le­ja ja huol­toa­se­mia.

Epäiletkö homevauriota?

Kos­teus- ja mik­ro­bion­gel­ma­koh­teis­sa asuk­kail­la esiin­tyy usein pit­kään jat­ku­vaa oirei­lua, kuten esi­mer­kik­si yskää, kur­kun ärsy­tys­tä, nuhaa, pään­sär­kyä, pos­kion­te­lo­tu­leh­duk­sia, kor­vien tuk­koi­suu­ta, sil­mä­oi­rei­ta ja nivel­ki­pu­ja sekä kuu­mei­lua. Myös epä­mää­räi­set hajut, kuten “mum­mo­lan haju” tai “van­han talon haju”, tunk­kai­suus sekä kemi­kaa­li­mai­nen haju huo­neis­tos­sa voi­vat olla merk­ki kos­teus-/ho­me­vau­rios­ta.

Lue lisää kos­teus­vau­rio­mik­ro­beis­ta ja kos­teus­vau­rios­sa kas­va­vis­ta home­la­jeis­ta.

Homekoiratutkimus remontin yhteydessä

Suun­nit­te­let­ko kotii­si remont­tia? Samal­la kun suun­ni­tel­laan asun­non remon­toi­mis­ta, on jär­ke­vää sel­vit­tää myös mah­dol­li­set home­vau­riot ja nii­den laa­juus. Esi­mer­kik­si kor­jaa­ma­ton tai puut­teel­li­ses­ti remon­toi­tu vesi­va­hin­ko voi aiheut­taa myö­hem­min raken­tei­den homeh­tu­mis­ta. Par­haim­mat tulok­set home­koi­rien käy­tös­tä remont­ti­koh­teis­sa saa­daan, kun tut­ki­mus teh­dään ennen remont­tia ja home­koi­ra­tut­ki­mus uusi­taan vie­lä ennen pin­to­jen takai­sin asen­ta­mis­ta.

Homekoiratutkimus asuntokaupan yhteydessä

Olet­ko osta­mas­sa tai myy­mäs­sä asun­toa? Ostet­ta­van tai myy­tä­vän kiin­teis­tön home­kun­to­tar­kas­tus on kau­pan molem­pien osa­puo­lien eduk­si. Par­haim­mat tulok­set saa­daan koi­ran ja osaa­van sisäil­ma- ja raken­ne­tut­ki­jan yhteis­työs­tä. Ensin suo­ri­te­taan home­koi­ra­tut­ki­mus, jon­ka jäl­keen kun­to­tar­kas­ta­ja tar­kas­taa mah­dol­li­set ilmai­su­koh­dat ja sel­vit­tää talon ris­ki­ra­ken­teet.

Home-etsi­vä on home­koi­ra­tut­ki­muk­siin eri­kois­tu­nut yri­tys, joka tar­jo­aa luo­tet­ta­via home­kar­toi­tuk­sia Hel­sin­gis­sä, Espoos­sa ja Van­taal­la sekä muu­al­la Uudel­la­maal­la. Home-etsi­vä on toi­mi­nut home­koi­ray­rit­tä­jä­nä jo vuo­des­ta 2013, ja eri­lai­sia tut­ki­mus­koh­tei­ta on ker­ty­nyt yli 1000.

Videol­la home­koi­ra Nex ilmai­see huo­neen kul­maa ja sei­nää aidos­sa home-etsin­tä­ti­lan­tees­sa. Asun­nos­ta löy­det­tiin jat­ko­tut­ki­mus­ten jäl­keen paho­ja kos­teus­vau­rio­koh­tia.

Tutustu hinnastoomme