0–80 m² 390 €

+ mat­ka­ku­lut 0,7 €/km (sis. alv:n)

80–150 m² 470 €

+ mat­ka­ku­lut 0,7 €/km (sis. alv:n)

yli 150 m² pyydä tarjous!

Kohdetutkimukset asiakkaiden
tarpeiden mukaan

Home-etsi­vä tut­kii jokai­sen koh­teen asiak­kaan yksi­löl­lis­ten toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan. Tut­kit­ta­van koh­teen koko ja tut­ki­muk­sen laa­juus vai­kut­ta­vat hin­taan. Pie­nen ker­ros­ta­lo­ko­din, ison oma­ko­ti­ta­lon tai lii­ke­kiin­teis­tön tut­ki­muk­sen hin­nois­sa on luon­nol­li­ses­ti eroa. Hin­noit­te­luun vai­kut­taa myös se, onko tut­kit­ta­via koh­tei­ta samal­la alu­eel­la useam­pia.

Koi­ra­tut­ki­muk­sen lisä­nä teh­dään tar­vit­taes­sa myös VOC-mit­tauk­sia Osi­tum Oy:n mit­taus­lait­teil­la. VOC-mit­tauk­sis­ta anne­taan eril­li­nen tar­jous.

Home-etsi­vä tekee tut­ki­muk­sia usein Jäm­sän ja Huit­tis­ten alu­eel­la, jol­loin mat­ka­kus­tan­nuk­set las­ku­te­taan näi­den aluei­den kes­kus­tas­ta.

Kotitalousvähennys

Home-etsi­vän pal­ve­luis­ta saa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen, mikä­li tut­ki­mus joh­taa toi­men­pi­tei­siin ja tut­ki­muk­sen kus­tan­nus on vähäi­nen suh­tees­sa kor­jaus­toi­men­pi­tei­siin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarkka tarjous homekoiratutkimukselle!