Hajuerottelukoulutus

WinNovan, eli Kullaan metsäoppilaitoksella

pidet­tä­vän Län­si­ran­ni­kon kou­lu­tus Oy:n, kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na on kou­lut­taa ohjaa­jal­le ja koi­ral­le mah­dol­li­sim­man hyvät perus­val­miu­det haju­työs­ken­te­lyyn sekä kou­lut­taa hajue­rot­te­lun kou­lu­tus­me­ne­tel­mä työ­vä­li­neek­si eri­koi­set­sin­tään. Kurs­sin aika­na koi­ral­le ope­te­taan käy­tös, jon­ka avul­la koi­ra ilmai­see etsit­tä­vän hajun. Hajue­rot­te­lu­me­ne­tel­mäl­lä kou­lu­tet­tua koi­raa voi­daan hyö­dyn­tää monis­sa etsin­tä­teh­tä­vis­sä, oli­pa lopul­li­nen tavoi­te sit­ten vir­ka-, työ- tai pelas­tus­koi­ran kou­lu­tus. Ensim­mäi­nen hajue­rot­te­lu­kou­lu­tus Kul­laal­la alkoi vuon­na 2010, kou­lu­tus koos­tui nel­jäs­tä lähi­jak­sos­ta, etä­jak­sois­ta ja verk­ko­työs­ken­te­lys­tä.

Opettajina toimivat:

Kei­jo Kodis on pit­kän­lin­jan sak­san­pai­men­koi­ra ihmi­nen. Hänel­lä on yli 27 -pal­ve­lus­vuo­den koke­mus Nii­ni­sa­los­sa koi­ra­noh­jaa­jien ja vir­ka­koi­rien kou­lut­ta­mi­ses­ta puo­lus­tus­voi­mien sota­koi­rien kou­lu­tus­kes­kuk­ses­ta kou­lut­ta­ja­na ja osas­ton joh­ta­ja­na. Eri­koi­set­sin­tä­koi­rien kou­lu­tus kes­kit­tyi eri­tyi­ses­ti ase- ja räjäh­dy­sai­ne-etsin­tä (AES arms, explo­si­ves-searc­hing dog) ja huu­me­koi­rien kou­lut­ta­mi­seen. Armei­jan aktii­vi­pal­ve­luk­sen­sa jäl­keen vuon­na 2004 hän perus­ti yri­tyk­sen KoDog, eli 10 vuot­ta Kei­jo on toi­mi­nut laho- ja home­koi­ray­rit­tä­jä­nä.

Tom­my Wiren on toi­mi­nut yli 15 vuot­ta yri­tyk­ses­sään Trainer’s Choi­se eläin­kou­lut­ta­ja­na ja kou­lu­tus­neu­vo­ja­na Jaa­na Raja­mäen kans­sa. Tom­myn kou­lu­tus­pe­ri­aa­te perus­tuu ope­rant­tiin ehdol­lis­ta­mi­seen, posi­tii­vi­sel­la vah­vis­ta­mi­sel­la toi­vot­tua käy­tös­tä.
Tom­my tun­ne­taan myös ”Hie­nos­ti hih­nas­sa” ja ”Koi­ral­le koti” tele­vi­sio-ohjel­mis­ta. Tom­myn kir­ja ”Onnis­tu koi­ra­si kou­lut­ta­mi­ses­sa” jul­kais­tiin vuon­na 2012.

hajujen kouluts

Mitä on hajuerottelukoulutus?

Hajue­rot­te­lu­kou­lu­tuk­sen tar­koi­tus on opet­taa koi­ral­le haju, jon­ka se tun­nis­taa ja ilmai­see kaik­kien mui­den haju­jen jou­kos­ta. Kou­lu­tus teh­dään huo­lel­li­ses­ti vai­he ker­ral­laan, kos­ka tun­nis­tet­ta­vat hajut eivät usein­kaan ole koi­ral­le luon­tai­ses­ti mie­len­kiin­toi­sia. Hajus­ta teh­dään pal­kit­se­mi­sen avul­la koi­ral­le kiin­nos­ta­va ja tavoi­tel­ta­va asia. Sen jäl­keen etsi­mi­nen sekä tun­nis­ta­mi­nen ovat­kin koi­ral­le haus­kaa ja moti­voi­vaa työ­tä. Pal­kit­se­mi­nen teh­dään koi­ral­le mie­lui­sal­la ruo­al­la. Ruo­an saa­mi­nen ei kiih­dy­tä koi­raa (vrt. lelun heit­tä­mi­nen) eikä siten häi­rit­se koi­ran työs­ken­te­lyä, ja näin työs­ken­te­lys­tä saa­daan kes­kit­ty­nyt­tä, rau­hal­lis­ta ja tark­kaa.

Hajuerottelun opettelu

Hajue­rot­te­lu­kou­lu­tus aloi­te­taan opet­ta­mal­la tark­ka ilmai­su. Kun ilmai­su on vah­va, se lii­te­tään valit­tuun hajuun. Lukui­sien tois­to­jen jäl­keen koi­ra osaa hajun hais­tet­tu­aan teh­dä ope­te­tun ilmai­sun. Tois­to­ja teh­dään hajul­la niin kau­an, että haju lau­kai­see ilmai­sun, toi­sin sanoen ilmai­su tulee sel­kä­ran­gas­ta, auto­maat­ti­ses­ti.


Kun ilmai­su­työs­ken­te­ly onnis­tuu, rin­nal­le tuo­daan eri­lai­sia häi­riö­ha­ju­ja. Tämän kou­lu­tus­vai­heen tar­koi­tus on var­mis­taa, ettei koi­ra valit­se mui­ta haju­ja ope­te­tun sijaan. Häi­riö­ha­jui­na käy­te­tään koi­ral­le mie­len­kiin­toi­sia ja todel­li­sis­sa työs­ken­te­ly­ti­lan­teis­sa tule­via häi­riö­ha­ju­ja, esi­mer­kik­si ruo­an, eri lem­mik­kie­läin­ten, hiir­ten ja rot­tien sekä puh­tai­den mate­ri­aa­lien haju­ja. Koi­ra siis ope­te­taan kai­kis­ta muis­ta hajuis­ta piit­taa­mat­ta ilmai­se­maan vain oike­aa haju­läh­det­tä. Todel­li­ses­sa työs­ken­te­ly­ti­lan­tees­sa ohjaa­jan on voi­ta­va luot­taa sii­hen, että koi­ra tekee ilmai­su­käy­tök­sen ainoas­taan ope­te­tun hajun löy­täes­sään.

Puoli vuotta kestävä hajukoirakoulutus

Län­si­ran­ni­kon kou­lu­tus­kes­kus Win­no­va toteut­taa Kul­laan met­sä­op­pi­lai­tok­sel­la haju­koi­ra­kou­lu­tus-kurs­sin. Kurs­sin kes­to on puo­li vuot­ta ja se toteu­te­taan moni­muo­to-ope­tuk­se­na. Kurs­sin aika­na on nel­jä lähio­pe­tus­jak­soa, jot­ka koos­tu­vat teo­rias­ta ja käy­tän­nön har­joit­teis­ta.

Hajuerottelukurssin sisältö:

• Hajue­rot­te­lun perus­teet
• Hajue­rot­te­lu
• Hajue­rot­te­lun syven­tä­vä kou­lu­tus
• Osa­näy­töt ja ana­ly­soin­ti

Hajuerottelun lähiopetusjaksot

Ensim­mäi­seen lähio­pe­tus­jak­soon kuu­luu eläin­kou­lu­tuk­sen Work shop I, joka toteu­te­taan Kan­ga­sa­lal­la. Kurs­sin har­joit­teet teh­dään kano­jen kans­sa. Kurs­si pereh­dyt­tää opis­ke­li­jat käyt­täy­ty­mis­tie­tei­den, klas­si­sen ja ope­ran­tin ehdol­lis­ta­mi­sen perus­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään ope­ran­tin ehdol­lis­ta­mi­sen peri­aat­tei­ta, jol­loin eläin saa itse oival­taa mikä tuo palk­kion. Palk­kio­na käy­te­tään ruo­kaa.

Toi­sen, kol­man­nen ja nel­jän­nen lähi­jak­son aika­na sovel­le­taan kana­kurs­sil­la opit­tua teo­ri­aa koi­rien kou­lut­ta­mi­seen. Myös koi­ril­la käy­te­tään ruo­ka­palk­kio­ta. Se on koi­raa rau­hoit­ta­va palk­kio ja sik­si on sopi­vin kes­kit­ty­mis­tä ja tark­kuut­ta vaa­ti­vas­sa hajue­rot­te­lu­työs­sä.

Hajuerottelukoulutuksen vaiheet

1. Käytöksen aikaansaaminen

Ensim­mäi­sen vai­heen kou­lu­tuk­ses­sa koi­ral­le ope­te­taan ilmai­su­käy­tös. Ilmai­su­käy­tös tar­koit­taa sitä ilmai­su­me­ne­tel­mää, jota koi­ra tulee teke­mään myö­hem­min löy­täes­sään etsit­tä­vän hajun. Ilmai­su­käy­tös vali­taan ope­tet­ta­van hajun esiin­ty­mis­tä ja löy­dös­paik­ko­ja sil­mäl­lä pitäen sel­lai­sek­si, että ilmai­sun teke­mi­nen on help­poa ja vaa­ra­ton­ta koi­ral­le. Ilmai­sun oli­si kui­ten­kin olta­va sel­lai­nen, joka ei ilme­ne luon­nos­taan koi­ran käy­tök­ses­sä, esim. kaivaminen/haukkuminen. 

2. Vihjeen liittäminen

Toi­ses­sa vai­hees­sa opit­tuun käy­tök­seen lii­te­tään käy­tök­sen lau­kai­se­va vih­je, eli haju. Kou­lu­tus­vai­heen läpäis­ty­ään koi­rat osaa­vat ope­te­tun hajun hais­tet­tu­aan ”mer­ka­ta” sen ope­te­tul­la taval­la, esi­mer­kik­si tas­sul­la tai istu­mal­la ja jää­mäl­lä tui­jot­ta­maan haju­koh­taa. Ope­tet­ta­vas­ta hajus­ta teh­dään koi­ral­le niin tär­keä, että haju lau­kai­see ilmai­sun ”auto­maat­ti­ses­ti”.

3. Ärsykekontrolli ja häiriöille siedättäminen

Kun käy­tös on ärsy­ke­kont­rol­lis­sa, mikään muu haju ei saa aikai­sek­si ope­tet­tua ilmai­sua. Kou­lu­tus­vai­hees­sa koi­ril­le lai­te­taan hais­tel­ta­viin purk­kei­hin usei­ta mie­len­kiin­toi­sia haju­ja tai työs­ken­te­ly­ti­lan­tees­sa mah­dol­li­ses­ti hait­taa­via haju­ja. Koi­ra ope­te­taan kai­kis­ta muis­ta hajuis­ta piit­taa­mat­ta ilmai­se­maan vain oike­aa haju­läh­det­tä. Koi­ran ärsy­ke­kont­rol­lia tes­ta­taan myös niin, ettei mis­sään pur­kis­sa ole ope­tet­tua hajua, vaan ainoas­taan häi­riö­ha­ju­ja. Mikä­li koi­ra on ärsy­ke­kont­rol­lis­sa, ei ilmai­sua sil­loin tule mihin­kään.

4. Yleistäminen

Yleis­tä­mis­vai­hees­sa koi­ra jou­tuu teke­mään hajue­rot­te­lua esi­mer­kik­si eri­lai­sil­la pur­keil­la, eri radoil­la ja eri tilois­sa. Labo­ra­to­rio-olois­sa opit­tu tai­to ei esiin­ny har­joit­te­le­mat­ta muis­sa ympä­ris­töis­sä. Kun lisä­tään eri­lai­set häi­riöt (melut, ihmi­set, eri läm­pö­ti­lat yms.) ja saa­vu­te­taan sil­ti oikea erot­te­lu- ja ilmai­su­var­muus, voi­daan siir­tyä kou­lu­tuk­sen vii­mei­seen vai­hee­seen eli etsin­tään.

5. Etsintä

Etsin­tät­ree­niä teh­täes­sä tar­vi­taan työ­pa­ri, joka pii­lot­taa haju­läh­teet eri paik­koi­hin niin, ettei koi­ran ohjaa­ja tie­dä mis­sä ne ovat. Näin har­joi­tel­len väl­te­tään ohjaa­jaa anta­mas­ta pie­nim­piä­kään vih­jei­tä koi­ral­le etsin­nän aika­na. Etsin­tä­työn onnis­tu­mi­sen kan­nal­ta on oleel­li­sin­ta, että koi­ra osaa olla oma­toi­mi­nen, aktii­vi­nen sekä ohjaa­jas­taan riip­pu­ma­ton työs­ken­nel­les­sään.

Tutkimustuloksia hajuerottelun käytöstä

Ruot­sis­sa, Sak­sas­sa, Japa­nis­sa ja Yhdys­val­lois­sa teh­dyis­sä tut­ki­muk­sis­sa on jo pys­tyt­ty osoit­ta­maan, että koi­ra voi­daan kou­lut­taa erot­ta­maan posi­tii­vi­set syö­pä­näyt­teet hajue­rot­te­lu­tai­toa hyö­dyn­täen. Tut­kit­ta­vi­na on ollut keuh­ko­syö­pä, etu­rau­has­syö­pä ja virt­sa­rak­ko­syö­pä, ja näyt­tei­nä on ollut ulos­hen­gi­ty­sil­maa, virt­saa ja ver­ta.

Maa­il­mal­la sai­rauk­sien diag­no­soi­mis­ta hajun avul­la on tut­kit­tu myös muil­la eläi­mil­lä kuin koi­ril­la: Mosam­bi­kis­sa kou­lu­te­taan rot­tia tun­nis­ta­maan tuber­ku­loo­si. Kali­for­nias­sa taas kyyh­ky­jä on ope­tet­tu tun­nis­ta­maan syö­pä­so­lu­ja kudos­ku­vis­ta.

Wise Nose tekee yhteis­työ­tä Englan­nis­sa ja Ita­lias­sa työs­ken­te­le­vien syö­pä­koi­ra­työ­ryh­mien kans­sa. Samo­ja sai­rauk­sia tut­ki­taan siten, että Suo­mes­sa käsi­tel­lään virt­sa­näyt­tei­tä, Englan­nis­sa hen­gi­tys­näyt­tei­tä ja Ita­lias­sa iho­näyt­tei­tä. Näyt­tei­den käsit­te­ly, työs­ken­te­lyn doku­men­toin­ti ja koi­rien kou­lu­tus­me­ne­tel­mät ovat yhte­ne­vät, joten tut­ki­mus­ten tulok­set ovat ver­tai­lu­kel­poi­sia.

Hajuerottelukoulutuksen todistukset